Felhasználási Feltételek

A Felhasználói Feltételek a classingatlan.hu weblapja használatára és szolgáltatásainak igénybevételére vonatkoznak. A classingatlan.hu fenntartja a jogot az alábbi Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására, amelyről a felhasználót annak érvénybelépéséről előzetesen tájékoztatja.

A classingatlan.hu, mint szolgáltató, térítés ellenében illetve térítésmentes szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére meghatározott, illetve meghatározatlan időtartamra. Az itt lefektetett felhasználói feltételek a Felhasználó regisztrálásával, illetve az ezt követő Felhasználó általi bejelentkezéssel lépnek hatályba.

A classingatlan.hu szolgáltatásai elérhetők mindazon személyek számára, akik regisztrálnak, elfogadják jelen felhasználási feltételeket és elismerik, hogy saját akaratukból a hozzájuk tatozó valós adatokkal és elérhetőségekkel regisztráltak.

Amennyiben a classingatlan.hu tudomására jut, hogy a regisztráció során nem valós adatok kerültek megadásra, fent tartja a jogot annak kivizsgálására és annak bebizonyosodása esetén a felhasználót kizárhatja a honlapról és mindennemű kártérítés és illetékvisszafizetés mellőzésével megszüntetheti a felhasználó felé irányuló szolgáltatásait.

A Felhasználó a regisztráció során elfogadja, hogy a classingatlan.hu hírlevelet küldjön, vagy ajánlatokkal az általa megadott elérhetőségeken megkeresse.

A classingatlan.hu az üzleti kapcsolatok kiépítésében és az üzleti tranzakciók létrejöttében csupán, mint közvetítő vesz részt, teljességgel pártatlan, üzleti döntést az egyik fél helyett vagy nevében sem hoz, és nem vállal felelősséget az esetleges szellemi vagy anyagi károkért, amely az üzletfeleket vagy bármely felhasználóját bármilyen okból kifolyólag érinthet. Továbbá a classingatlan.hu nem vállal felelősséget az oldalon elérhető szolgáltatások hibájával vagy azok működésének megszűnésével kapcsolatban. Továbbá nem vállal felelősséget a felek között elmaradt vagy létrejött szerződésekkel és az azok későbbi következményiért és az oldalon lévő hirdetések, a hirdetők valósságáért.

Tartalom

A classingatlan.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje a Felhasználó regisztrációs tagságát, ha az bármely más személy, cég nevével, szellemi alkotáshoz fűződő, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogával visszaél, illetve egyéb jogellenes, jogosulatlan tevékenységet végez. Amennyiben az azonosításra alkalmas felhasználói adatok félrevezetők lennének, a classingatlan.hu jogosult azokat azonosításra alkalmas hiteles dokumentumok bekérésével ellenőrizni. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a Szolgáltatáshoz hozzáférési jogosultsága törlésre kerülhet.

A classingatlan.hu fenntartja magának a jogot, hogy minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, tartalmakat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, üzleti titkot sértőnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsület-, jó hírnevet sértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, ideértve a jelen szerződés megszegésével elhelyezett hirdetéseket is.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

– a Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;

– a Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet;

– más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a belépési azonosítókat és/vagy e-mail címeket);

– vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;

– a Szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;

– nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy más tagoknak küldött lánclevelek, vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;

– bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;

– olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a classingatlan.hu támogatja vagy hagyta jóvá;

– olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik.

A classingatlan.hu kizár bármely és minden felelősséget a Felhasználó által elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, továbbá az egyes tagok által tanúsított magatartásért.

A Felhasználó tudomásul veszi, és beleegyezik abba, hogy a classingatlan.hu szolgáltatásait kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a classingatlan.hu nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni adatainak, különösen a classingatlan.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A jelszó elfelejtése, vagy jogosulatlan személy birtokba jutása esetén a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni a classingatlan.hu honlapján található „Elfelejtette a jelszavát?” linken keresztül. Ezen link igénybevételével, a szükséges mezők kitöltését követően a classingatlan.hu a Felhasználó által korábban megjelölt elektronikus elérhetőségi címre új jelszót küld, amelyet az első bejelentkezés alkalmával a Felhasználónak érdemes megváltoztatnia.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a Felhasználó weblaphasználatával függ össze vagy abból ered. Ezekben az esetekben a classingatlan.hu írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról. A classingatlan.hu felelősséget vállal jelen szerződésben foglalt eljárások és feltételek betartásáért, de nem garantálja az üzembiztos és megszakítástól mentes működést, így nem tud felelősséget vállalni az esetleges adatvesztésből, hozzáférés felfüggesztéséből, más felhasználók el nem érhetőségéből eredő károkért sem.

A classingatlan.hu az előre tervezett üzemeltetési okokból történő korlátozásokról és szünetelésekről a Felhasználót legalább 1 naptári nappal előre értesíti, azonban nem terheli ezen értesítési kötelezettség az érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény következtében előálló korlátozások, szünetelések esetén.

A classingatlan.hu köteles a Felhasználó adatait a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó Magyar törvények rendelkezései szerint kezelni.

Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a classingatlan.hu összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a rendszerébe integrálja, valamint anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. A classingatlan.hu a Felhasználó elektronikus levélcímére a regisztrációs időtartam alatt rendszeresen hírlevelet küld, amelyben az üzemeltetési célú értesítéseken kívül jogosult reklám üzeneteket is elhelyezni, illetve az említett célokból jogosult telefonon is felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval. A Felhasználó az ilyen reklám üzenetek (elektronikus hirdetések) küldéséhez, telefonon történő megkereséshez hozzájárulását adja, ugyanakkor jogosult azt bármikor, indokolás nélkül, a szolgáltatóhoz intézett elektronikus levélben vagy írásban letiltani.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató saját, belső üzletszerzési céljaira is felhasználhassa, az adatokat a szükséges mértékben kezelhesse, illetve hogy harmadik személy részére kutatási, piackutatási, marketing, valamint üzletszerzési célból a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint továbbíthassa. A Felhasználó jogosult ezen hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül, a classingatlan.hu elektronikus e-mail címére vagy címére megküldött elektronikus vagy írásbeli értesítésben visszavonni.

Értesítések

A classingatlan.hu és Felhasználói megállapodnak abban, hogy minden nyilatkozatuk egymással szemben a kézbesítéssel válik hatályossá. A classingatlan.hu írásbeli nyilatkozatának átadása, kézbesítése akkor is hatályos, ha a Felhasználó az átvételt megtagadja. A classingatlan.hu kézbesítettnek, és ezért hatályosan közöltnek tekintheti azon írásbeli nyilatkozatait, amelyek kézbesítése sikertelen volt, és a meghiúsulás azzal függött össze, hogy a Felhasználónak a regisztráció során bejegyzett címén (székhelyén) az irat azért nem volt kézbesíthető, mert ott a címzett a Posta igazolása szerint “ismeretlen”, “ismeretlen helyre költözött” vagy “címzett nem vette át” „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.

Felhasználó bármikor töröltetheti regisztrációs tagságát. Erre irányuló kérelmét az interneten a classingatlan.hu elektronikus levélcímére küldheti, amely értesítésnek tartalmaznia kell a Felhasználó azonosítóját (felhasználónevét). A Felhasználó a regisztrációs, illetve klubtagsága törlésével semmilyen anyagi kártérítésre nem jogosult.

A classingatlan.hu, ha alapos indokot talál, jogosult a Felhasználó 5 naptári napos előzetes értesítésével a Felhasználó regisztrációs tagságát megszüntetni. Erről az értesítést a Felhasználó az általa megadott elektronikus levélcímre kapja. A visszaélések megfékezése és a szolgáltatás megfelelő működésének biztosítása érdekében a Felhasználó regisztrációs tagsága classingatlan.hu általi felmondása azonnali hatályú is lehet, ha a classingatlan.hu a Felhasználót, vagy annak tevékenységét illegálisnak, vagy a weblapra való tekintettel veszélyesnek ítéli meg.

A Felhasználó a classingatlan.hu szolgáltatásaival kapcsolatos panaszait interneten a classingatlan.hu elektronikus levélcímére küldve terjesztheti elő, amely panaszokat a classingatlan.hu 15 napon belül elektronikus levélben írásban megválaszol.

A jelen felhasználói feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Magyar jogszabályok irányadók.

Jogvita esetén a Magyar hatósági bíróságok ítélete lesz mérvadó.